ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಳಾಗುವದೆಂದರೇನು?

ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೋಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುವುದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಅದು ನಿಗದಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ...

Hypertension in school children – Dr. Sameer Ambar

Although hypertension (also referred to as high blood pressure) is most common among adults, parents should be aware that children and adolescents are not...

Transplant or Dialysis during permanent kidney failure – Dr Vernekar Ritesh

Kidneys are significant organs that contribute to your overall well-being. But when kidneys function at only below 10 to 15 percent of their normal...

Tips for healthy heart – Dr. Prasad M R

Dr. Prasad M R, MD, DM (Cardio), FACC (USA) has shares some tips for a healthy heart.  1. Quit smoking and chewing tobacco completely  Tobacco is the...

Heart health is at the heart of all health – Dr Sanjay Porwal

by Dr.Sanjay Porwal World Heart Day is an annual event which takes place on 29 September every year. Each year’s celebrations have a different theme,...

editor