Monthly Archives: May, 2022

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ “ನೋವಾ ಐವಿಎಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ”

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿತನ್ನ 53ನೇಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನೋವಾ ಐವಿಎಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2022:ಭಾರತದಪ್ರಮುಖ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಮತ್ತುಐವಿಎಫ್ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿಒಂದಾದನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ (ಎನ್ಐಎಫ್) ಇಂದುಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿತನ್ನಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನುಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಕೇಂದ್ರವುಇತ್ತೀಚಿನತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆಅತ್ಯಾಧುನಿಕಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನುಪಡೆಯಲುಮತ್ತುಉತ್ತಮಅನುಭವಿಐವಿಎಫ್ತಜ್ಞರುಮತ್ತುಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರತಂಡದೊಂದಿಗೆದಂಪತಿಗಳಿಗೆಅತ್ಯಾಧುನಿಕಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನುಪಡೆಯಲುಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯುಶ್ರೇಣಿ 2 ಮತ್ತುಶ್ರೇಣಿ 3 ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆತನ್ನವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನುಮುಂದುವರಿಸುವಗುರಿಯನ್ನುಹೊಂದಿದೆ. ಸಭಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿಮಾತನಾಡಿದನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಸಿಇಒಶೋಭಿತ್ಅಗರ್ವಾಲ್ಅವರು, "ನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನುಸಾಧಿಸಲುನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆಮತ್ತುಎಲ್ಲಾದಂಪತಿಗಳುಎಲ್ಲಿವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆಎಂಬುದನ್ನುಲೆಕ್ಕಿಸದೆಅವರನ್ನುತಲುಪುವಂತೆಮಾಡುವುದುನಮ್ಮಮುಖ್ಯಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಮತ್ತುಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನಮ್ಮಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನುವಿಸ್ತರಿಸುವಮೂಲಕ, ನಾವುಕೇವಲನಗರಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆಧಾರವಾಡ, ಕುಂದಗೋಳ, ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಗದಗಮತ್ತುಬಾಗಲಕೋಟೆಯಂತಹಹೊರವಲಯದಪ್ರದೇಶಗಳದಂಪತಿಗಳಅಗತ್ಯಗಳನ್ನುಪೂರೈಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನಮ್ಮಸಮರ್ಪಿತಮತ್ತುನುರಿತವೈದ್ಯರು, ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮಾನಸಿಕಸಮಾಲೋಚಕರು, ಪಿತೃತ್ವದಕನಸನ್ನುನನಸಾಗಿಸಲುಈಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತದದಂಪತಿಗಳಿಗೆತಮ್ಮಪರಿಣತಿಯನ್ನುಒದಗಿಸಲುಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಒಂದುಸಮಗ್ರಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದುಇತ್ತೀಚಿನತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನುನೀಡಲುಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಾನದಂಡಗಳನ್ನುಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್-ವಿಟ್ರೊಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ (ಐವಿಎಫ್) ನಂತಹಸೇವೆಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುವುದರಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರವುಗರ್ಭಾಶಯದಗರ್ಭಧಾರಣೆ (ಐಯುಐ), ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ಸ್ಪೆರ್ಮ್ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (ಐಸಿಎಸ್ಐ), ಪೂರ್ವ-ಜೆನೆಟಿಕ್ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ (ಪಿಜಿಟಿ), ವೀರ್ಯವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವೃಷಣವೀರ್ಯಆಕಾಂಕ್ಷೆ (ಟಿಇಎಸ್ಎ), ಪರ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ಎಪಿಡಿಡಿಮಲ್ವೀರ್ಯಆಕಾಂಕ್ಷೆ (ಪಿಇಎಸ್ಎ), ಮೈಕ್ರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ವೃಷಣವೀರ್ಯಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ (ಮೈಕ್ರೋಟೆಸ್), ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್, ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆಗಳುಮತ್ತುಫಲವತ್ತತೆಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನುನಡೆಸಲುಇತರಸೇವೆಗಳನ್ನುಸಹಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಡಾ.ವಿನುತಾಕುಲಕರ್ಣಿಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಸುತ್ತಕಳಂಕವಿದೆ, ಇದುದಂಪತಿಗಳುಸಕಾಲದಲ್ಲಿಸಹಾಯಪಡೆಯುವುದನ್ನುತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಂಜೆತನವುಪುರುಷರುಮತ್ತುಮಹಿಳೆಯರುಇಬ್ಬರನ್ನೂಸಮಾನವಾಗಿಬಾಧಿಸುವಒಂದುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದುಸರಿಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟುಇದಕ್ಕೆಕೊಡುಗೆನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧಪರಿಸರಮತ್ತುಜೀವನಶೈಲಿಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿಬಂಜೆತನದಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.   ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗಿಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಪುರುಷಅಂಶವಿದೆಎಂದುನಾವುಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದುಒತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜುಮತ್ತುಧೂಮಪಾನ, ತಂಬಾಕುಜಗಿಯುವುದುಅಥವಾಮದ್ಯಪಾನದಂತಹವ್ಯಸನಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. .ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸಾಮಾಜಿಕಒತ್ತಡದಭಯದಿಂದದಂಪತಿಗಳುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆಮುಂದೆಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳುಮುಂದೆಬರಲುಮತ್ತುದಂಪತಿಗಳಿಗೆಉತ್ತಮವಾಗಿಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಮಗುವನ್ನುಹೊಂದಲುಸಹಾಯಮಾಡುವಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನುಯೋಜಿಸಲುಇಬ್ಬರೂಪಾಲುದಾರರನ್ನುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಮಾಡುವುದುಅಷ್ಟೇಮುಖ್ಯ. ನೋವಾದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಪರಿಹರಿಸಲುಮತ್ತುದಂಪತಿಗಳಿಗೆಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಲುಎಲ್ಲಾಇತ್ತೀಚಿನತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆನಾವುವಿವಿಧಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ನೋವಾಐವಿಎಫ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಫರ್ಟಿಲಿಟಿಸಲಹೆಗಾರಡಾ.ತೃಪ್ತಿಗಣಪತಿಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಂಜೆತನವುದಂಪತಿಗಳಮೇಲೆಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದುಆತಂಕ, ಸಾಮಾಜಿಕಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲವತ್ತತೆಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಕುಟುಂಬಮತ್ತುಸ್ನೇಹಿತರುಅವರಿಗೆಬೆಂಬಲನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಬಂಜೆತನವುಯಾವಾಗಲೂಮಹಿಳೆಯತಪ್ಪು, ಯುವದಂಪತಿಗಳುಬಂಜೆಯಾಗಲುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು 35 ವರ್ಷಗಳನಂತರಗರ್ಭಧರಿಸಲುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಎಂಬಂತಹತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನುನಾವುತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಿವಿನಕೊರತೆ, ಪರೀಕ್ಷಾಕೇಂದ್ರಗಳುಸಮಾಜದಲ್ಲಿಈಗಾಗಲೇಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಬಂಜೆತನದಹೊರೆಯನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪುರುಷಮತ್ತುಮಹಿಳಾಪಾಲುದಾರರಸಮಗ್ರಮೌಲ್ಯಮಾಪನವುಕಾರಣವನ್ನುಗುರುತಿಸಲುಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಸಂಗಾತಿಯಮೌಲ್ಯಮಾಪನವುವೀರ್ಯವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವೃಷಣಬಯಾಪ್ಸಿಯಂತಹಸುಧಾರಿತಪರೀಕ್ಷೆಗಳುಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಮೌಲ್ಯಮಾಪನವುಸ್ತ್ರೀರೋಗಪರೀಕ್ಷೆ, ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸೋನೋಗ್ರಫಿಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳುಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆಮುಂದೆಬರಬೇಕು, ಇದರಿಂದಫರ್ಟಿಲಿಟಿತಜ್ಞರುಸೂಕ್ತಚಿಕಿತ್ಸಾಯೋಜನೆಯನ್ನುಮಾಡಬಹುದುಮತ್ತುಉತ್ತಮಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿಸಮಯೋಚಿತಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನುಮಾಡಬಹುದುಎಂದರು.

Don't miss